REALISING INNOVATIVE EVENTS

LEVERINGSVOORWAARDEN

Verkorte leveringsvoorwaarden Promosound B.V. Op verzoek worden de volledige leveringsvoorwaarden kosteloos toegestuurd.

De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor gehuurde materialen.


Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.
Lid1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief de overeenkomsten terzake huur en verhuur, door Promosound B.V. gevestigd te Emmen, aangegaan.
Lid 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de koper/huurder het aanbod van Promosound B.V. inzake de verkoop/verhuur mondeling heeft geaccepteerd, en derhalve nog voordat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie al van het aanbod van Promosound B.V. inzake koop/verkoop/verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst.
Lid 3. Bijzondere bepalingen, die derhalve afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen Promosound B.V. en koper/huurder zijn overeengekomen.
Lid 4. In voorkomende gevallen dient in het kader van deze voorwaarden Promosound B.V. te worden aangemerkt als opdrachtnemer i.p.v. verkoper/verhuurder en dient koper/huurder te worden aangemerkt als opdrachtgever.
Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden; the battle of forms
Lid 1. Promosound B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
Lid 2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van deze contractpartijen en/of derden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Promosound B.V. onverlet, tenzij deze algemene voorwaarden van Promosound B.V. strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Lid 3. Algemene voorwaarden worden slechts door Promosound B.V. aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zullen niet automatisch opnieuw de algemene voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van deze contractpartijen c.q. derden van toepassing zijn. Uitdrukkelijk dient per transactie te worden overeengekomen dat in die gevallen de voorwaarden van de contractpartijen en/of derden van toepassing zijn. Is dan niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Promosound B.V..
Artikel 4. Duur van de overeenkomst
Lid 1. De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst voor onbepaalde tijd loopt vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld.
Lid 2. Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
Artikel 5. Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten (personeel/uitzendkrachten) van Promosound B.V., binden deze laatste niet, voor zover ze door Promosound B.V. niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en de medewerkers die geen procuratiebevoegdheid hebben. De ondergeschikten van Promosound B.V. hebben dan ook niet de bevoegdheid Promosound B.V. te binden aan contractpartijen en/of derden, indien Promosound B.V. zelf niet voor schriftelijke bevestiging zorgdraagt.
Artikel 9. Gedeeltelijke levering/levering en terugbezorging
Lid 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde orde, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 inzake ‘betaling’.
Lid 2. De huurder dient zelf de gehuurde zaken bij Promosound B.V. op te halen en bij beëindiging van de huurovereenkomst aan Promosound B.V. terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, dat Promosound B.V. zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zaken zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurder niet in staat is zelf de van Promosound B.V. gehuurde zaken terug te brengen, is Promosound B.V. gerechtigd die zaken zelf terug te halen, waarbij de kosten van het terughalen van die zaken ook geheel voor rekening komen van huurder.
Lid 3. Indien de datum voor het terugbezorgen van de zaken wordt overschreden, is de huurder aan Promosound B.V. een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Promosound B.V. op verdere schadevergoeding. Deze verdere schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan in het vergoeden van schade aan Promosound B.V., die deze lijdt, doordat specialistische apparatuur, die Promosound B.V. aan anderen op termijn heeft verhuurd, niet tijdig door de huurder ten deze bij Promosound B.V. wordt terugbezorgd, waardoor Promosound B.V. zich geconfronteerd ziet met eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder, tegenover wie Promosound B.V. zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolg van verzuim aan de zijde van de huurder ten deze.
Artikel 10. Leveringstermijnen
Lid 1. De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als door Promosound B.V. bij benadering aangegeven. Promosound B.V. kan niet instaan voor levering van gekochte/verhuurde zaken op een exact tijdstip.
Lid 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Promosound B.V. zijn de zaken te leveren. Mocht te late levering plaatsvinden, dan is Promosound B.V. terzake die te late levering niet aansprakelijk, behoudens indien de te late levering een gevolg is van Promosound B.V. opzet of grove schuld.
Lid 3. Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van leveringstermijn niet door de koper/huurder/opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijne beschikking opgeslagen.
Artikel 11. Personeel van Promosound B.V.
Indien de koper/huurder/opdrachtgever bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot de verkocht/gehuurde zaken gebruik maakt van de diensten van werknemers van Promosound B.V., worden deze werknemers geacht op dat moment hun werkzaamheden/diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de koper/huurder/opdrachtgever. Voor wat betreft eventueel onjuist handelen van dit personeel onder verantwoordelijkheid van de koper/huurder/opdrachtgever zoals hiervoor bedoeld, is koper/huurder tegenover Promosound B.V. eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledige geleden schade. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment waarop de koper/huurder/ opdrachtgever bij Promosound B.V. doende is om met behulp van personeel van Promosound B.V. zaken in de auto te laden, zelfs al moet op dat moment de schriftelijke overeenkomst met Promosound B.V. nog worden getekend.
Artikel 14. Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Promosound B.V. aangegeven. Wenst de koper/huurder/opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn, koper/huurders/opdrachtgevers, rekening.
Artikel 15. Meer- en minderwerk
Lid 1. Promosound B.V. behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Lid2. Meer-, en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
Lid 3. Door Promosound B.V. te maken onkosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, doch samenhangend met de nakoming door Promosound B.V. van de gesloten overeenkomst, mogen aan de koper/huurder/opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 19. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en van de gesloten overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder zal de huurder:
a. De gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde zaken mogen aanbrengen;
c. Promosound B.V. te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken moeten verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde zaken af moeten wijzen en Promosound B.V. moeten vrijwaren
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Promosound B.V. mogen doen geschieden.
Artikel 20. Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van ontaalkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Waar op de voet van artikel 18 door huurder
de zaken op goede staat bij in ontvangst name zijn beoordeeld althans behoorden te worden beoordeeld, gaan Promosound B.V. en huurder krachtens deze voorwaarden van het uitgangspunt uit dat de oorzaak van het defect raken van de zaken, indien geen sprake is van normale slijtage, voor rekening en risico van de huurder komt. Met andere woorden, de huurder wordt alsdan verondersteld verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn. Deze kosten kunnen worden verrekend met de waarborgsom.

Artikel 21. Verzekering
Lid 1. De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.
Lid 2.De huurder dient de gehuurde zakten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, brand etc.
Lid 3. Op eerste verzoek van Promosound B.V. dient de huurder een kopie van de betreffende verzekeringspolis te kunnen tonen, waaruit van het verzekerd zijn van de onderhavige zaken ook voor wat betreft een bepaalde periode duidelijk blijkt.
Lid 4. Indien op eerste verzoek van Promosound B.V. niet inzage wordt verstrekt in het voldoende verzekerd zijn van de zaken, is Promosound B.V. gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, waarbij de nog te verschijnen huurtermijnen door huurder wel verschuldigd zullen zijn. Het is immers huurder die tekortschiet in zijn verplichtingen jegens Promosound B.V. op het punt van het in verzekering nemen van de van Promosound B.V. gehuurde zaken.
Lid 5. De koper die zaken van Promosound B.V. heeft gekocht, ten aanzien van welke zaken Promosound B.V. zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden, derhalve zaken die niet contant door koper zijn betaald, dient koper eveneens voor deugdelijke verzekering zorg te dragen. Desgewenst dient deze koper aan Promosound B.V. bewijs van verzekering ten aanzien van deze zaken te leveren. Wordt dat bewijs desgewenst niet geleverd, dan komt de overeenkomst niet tot stand c.q. kan zij door Promosound B.V. worden ontbonden. Koper blijft dan wel aansprakelijk voor door Promosound B.V. geleden c.q. te lijden schade.
Artikel 22, Schade en gebreken
Lid 1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Promosound B.V. te melden. Zonder toestemming van Promosound B.V. mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Eenzelfde verplichting tot melding bestaat voor de koper die zaken van Promosound B.V. heeft gekocht, ten aanzien waarvan Promosound B.V. zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden.
Lid 2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde zaken zal Promosound B.V. slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats (doen) aanbrengen c.q. (doen) verrichten.
Lid 3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere looptijd van de huurovereenkomst, tenzij de zaken zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal dan wel zich niet op de in de overeenkomst bepaalde plaats bevinden.
Lid 4. Promosound B.V. is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
Artikel 24. Retentierecht
Wanneer Promosound B.V. zaken van de koper/huurder/opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst met deze zelfde koper/huurder/opdrachtgever, tenzij de koper/huurder/opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
Lid 1. Promosound B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden, en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Lid 2. Promosound B.V. is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de eigendommen van de koper/huurder/opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld of opzet van Promosound B.V. of van hen, die door Promosound B.V. te werk zijn gesteld.
Lid 3. Promosound B.V. zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper/huurder/opdrachtgever te vergoeden, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld zijdes Promosound B.V..
Lid 4. Voor schade die de huurder/koper/opdrachtgever aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde/gekochte zaken veroorzaakt, is Promosound B.V. nimmer aansprakelijk. De huurder/koper/opdrachtgever zal Promosound B.V. terzake van alle aanspraken van derden vrijwaren.
Artikel 26. Overmacht
Lid 1. Een tekortkoming kan Promosound B.V. niet worden toegerekend. Indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
Lid 2. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door deren, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of beschadiging van goederen bij transport naar Promosound B.V. of de huurder/koper/opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Promosound B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Promosound B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Promosound B.V. overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de koper/huurder/opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
Lid 3. Promosound B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 27. Eigendomsvoorbehoud
Lid 1. Zolang Promosound B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van Promosound B.V.
Lid 2. Promosound B.V. heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
Lid 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 30. Vervanging
Indien huurder/koper/opdrachtgever onder eigendomsvoorbehoud buiten staat is, om welke reden dan ook, de onder eigendomsvoorbehoud gekocht/gehuurde zaken aan Promosound B.V. terug te (laten) bezorgen, dient huurder/koper/opdrachtgever aan Promosound B.V. een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gekocht/gehuurde zaken. Ter motivering van die door Promosound B.V. geleden schade, zal Promosound B.V. de aankoopprijs van de niet te vervangen gekocht/gehuurde apparatuur dan wel een door een leverancier uitgebracht offerte aan de huurder/koper/opdrachtgever moeten kunnen tonen.
Artikel 31. Betaling
Lid 1. Betaling dient te geschieden bij levering van de gekochte zaken c.q. bij in ontvangst nemen van de verhuurde zaken, derhalve contant, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn.
Lid 2. Indien niet binnen voormelde termijn na factuurdatum is betaald, is de koper van rechtswege in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim komen over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, oftewel 18% op jaarbasis.
Lid 3. Wanneer de koper/huurder/opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt te verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de koper/huurder/opdrachtgever wordt geliquideerd, zullen de verplichtingen van de koper/huurder/opdrachtgever jegens Promosound B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn terzake de factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog lopen.
Lid 4. De door de koper/huurder/opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten. Het staat Promosound B.V. vrij te bepalen, welke betalingen door koper/huurder/opdrachtgever betrekking hebben op welke facturen. De koper/huurder/opdrachtgever heeft derhalve niet de bevoegdheid zelf te bepalen dat een bepaalde betaling op een bepaalde factuur betrekking heeft.
Artikel 32. Wijzigingen van de voorwaarden.
Promosound B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Promosound B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/huurder/opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper/huurder/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Artikel 33. Toepasselijk recht
Op alle door Promosound B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn verricht.
Artikel 34. Geschillen
Elk geschil tussen Promosound B.V. en koper/huurder/opdrachtgever gerezen, ook in die gevallen waarin slechts een van beiden een probleem als geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te Drenthe. In geval de kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door de Kantonrechter te Drenthe. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Promosound B.V. om de koper/huurder/opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is.

 

 

CONTACT 

© 2020 Promosound